BIP
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Strona glówna >> Informacje >> Wzory pism
Sobota, 27 Maja 2017

Sprawy cywilne

Pismo plik
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Wniosek o dział spadku lub zniesienie współwłasności
Wzór pełnomocnictwa do sprawy o stwierdzenie nabycie spadku i o dział spadku
Wniosek o odpis wyroku prawomocnego
Wniosek o zniesienie współwłasności
Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej
Wniosek o zasiedzenie
Pozew o eksmisje
Pozew o wstąpienie w stosunek najmu
Pozew o ustalenie prawa do grobu
Pozew o zapłatę
Sprzeciw od nakazu zapłaty
Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków
Wniosek o zezwolenie na złożenie depozytu sądowego
Wniosek o odpis wyroku z klauzulą - prawomocności
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku
Apelacja od wyroku sądu okręgowego
Apelacja od wyroku sądu rejonowego
Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
Wniosek o sprostowanie aktu (małżeństwa, urodzenia lub zgonu)
Wniosek o odpis postanowienia z klauzulą wykonalności
Wniosek o odrzucenie spadku
Wniosek o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku
Wykaz inwentarzaSprawy rodzinne

Pismo plik
Wniosek o zezwolenie na podjęcie starań celem przyjęcia osoby ubezwłasnowolnionej do DPS
Wniosek o ustanowienie opieki prawnej nad małoletnim
Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dzieci przy wnioskodawcy
Pozew o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
Pozew o alimenty / o podwyższenie alimentów
Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
Wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej
Wniosek o zezwolenie na rozporządzanie majątkiem całkowicie ubezwłasnowolnionego
Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (np. paszport)
Wniosek o udzielenie przepustki małoletniemu
Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim
Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka
Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
Wniosek o odpis postanowienia sądu rodzinnego
Pozew o rozwód
Pozew o separację
Pozew o ustanowienie rozdzielnośći majątkowej małżeńskiej
Wniosek o separację za zgodą
Wniosek o odpis wyroku rozwodowego
Wniosek o ubezwłasnowolnienie
Pozew o obniżenie alimentów
Pozew o przyczynianie się do zaspokojania potrzeb rodziny
Wniosek egzekucyjny o realizację kontaktów
Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie jednorazowego zabiegu lub leczenie osoby niepełnosprawnej
Wniosek o przysposobienie
Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
Wniosek o skierowanie na leczenie psychiatryczne uczestnika bez jego zgody
Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej oraz ustanowienie opieki prawnej nad małoletnim/i
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia USC dok potrzebnego do zawarcia małżeństwa
Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyrokuPraca i ubezpieczenia

Pismo plik
Odpis prawomocnego orzeczenia sądu
Odpis orzeczenia z klauzulą wykonalności
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku
Zażalenie od postanowienia Sądu Okręgowego
Zażalenie od postanowienia Sądu Rejonowego
Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego
Apelacja od wyroku Sądu RejonowegoSprawy karne

Pismo plik
Prośba o widzenie
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej sie o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności
Wniosek o czasowe opuszczenie zakładu
Wniosek o przerwę w wykonaniu kary
Wniosek o warunkowe zwolnienie
Wniosek o zatarcie skazania
Wniosek o wyznaczenie obrońcy/adwokata z urzędu
Wniosek o rozłożenie na raty grzywny
Zażalenie od wyroku Sądu Okręgowego
Zażalenie od wyroku Sądu Rejonowego
Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego
Akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego
Wniosek o ustanowienie oskarżycielem posiłkowym
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Zgoda osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym gdzie będzie wykonywany dozór elektroniczny
Wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności
Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie akt sprawy do wglądu
Wniosek o wydanie odpisu wyroku lub postanowienia
Wniosek o ponowne warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
Wniosek o uzasadnienieWłaściwości Sądów Rejonowych

Pismo plik
Właściwość Sądu Rejonowego w Tarnowie
Właściwość Zamiejscowych Wydziałów Sądu Rejonowego w Tarnowie - TuchówZwrot kosztów podróży

Pismo plik
Wniosek o zwrot kosztów podróży w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społ. do SR i SO
Wniosek o zwrot kosztów podróży w sprawach karnych własnym samochodem w Sądzie Okręgowym
Wniosek o zwrot kosztów podróży w sprawach karnych własnym samochodem w Sądzie Rejonowym