Biegli sądowi

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

Dokumenty jakie należy złożyć celem wpisania na listę biegłych sądowych:

1. Podanie do Prezesa SO w Tarnowie o ustanowienie biegłym sądowym ( należy podać dziedzinę z której ma być ustanowienie).
2. Życiorys lub CV.
3. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.
4. Oświadczenie, czy jest prowadzone przeciwko Panu/Pani postępowanie karne.
5. Oświadczenie, czy ubiegał/ła się Pan/Pani już o funkcję biegłego sądowego oraz czyją pełni (bądź pełnił/ła) przy innym sądzie okręgowym.
6. Oświadczenie, czy był/ła Pan/Pani już powołana do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc.
7. Odpis dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe, związane z dziedziną ustanowienia, (oryginał lub kserokopia poświadczona przez Notariusza).
8. Odpis dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (ogólne i w dziedzinie ustanowienia), oryginał lub kserokopia poświadczona przez Notariusza.
9. Zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu lub oświadczenia, czy nie jest prowadzone przeciwko Panu/Pani postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz, czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź zawieszone.
10. Zaświadczeń i świadectw ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa
w konferencjach naukowych, itp., a więc dokumentów potwierdzających stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy.
11. Wskazanie nazwy i adresu zakładu pracy w której jest Pan/Pani zatrudniony/na.
12. Osoby wykonywujące wolny zawód - wskazanie nazwy i adresu organizacji zawodowej do której Pan/Pani należy.
13. Podanie numerów telefonów kontaktowych i e-mail.
14. Kserokopię dowodu tożsamości 15.1 fotografię.
16. Uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na rzecz Urzędu Miasta Tarnowa
nr konta: 36 1030 1986 7071 3003 0000 0000
zgodnie z pkt 53 części I Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku,
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r.1044-jt).

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie,
  • ukończyła 25 lat życia,
  • posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
  • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
  • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym - pokój 120, tel. 14 68-87-409

Artykuły

  • UWAGA !

    W związku z licznymi pytaniami biegłych sądowych zainteresowanych ofertą Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze - Departament Organizacyjny uprzejmie podaje adres strony internetowej tego Trybunału: tutaj. Jednocześnie Departament informuje, iż w razie trudności z otwarciem wymienionej strony, można spróbować zalogować się na stronie głównej Trybunału pod adresem: www.icc-cpi.int i szukać danych dotyczących rekrutacji pod hasłem "Registry", a następnie "Experts". Strona ta zredagowana jest wyłącznie w językach francuskim i angielskim, które są językami urzędowymi obowiązującymi przed wymienionym Sądem. Nadto tutejszy Departament wyjaśnia, iż Ministerstwo Sprawiedliwości w żaden sposób nie pośredniczy w rekrutacji biegłych do Międzynarodowego Trybunału Karnego. W związku z tym, kandydaci powinni kontaktować się wyłącznie z Trybunałem, którego adres, w tym adres e-mailowy znaleźć można na jego stronie internetowej.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d