Dyrektor Sądu


Agata Murczek                        
Sekretariat:
I piętro, pokój 115
tel.: (14) 688-74-16
e-mail: sekretariat_dyrektora@tarnow.so.gov.pl

 

Zakres czynności:

Art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. DzU z 2015r., poz. 133 z późn. zm)  

 • kieruje działalnością administracyjną sądu, tj. zapewnienia odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz majątkowe funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań ustawowych;
 • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej;
 • określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej;
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;


§ 35  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (DzU z 2015r., poz. 2316)

 • nadzoruje pracę komórek organizacyjnych sądu niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą;
 • koordynuje działalność komórek organizacyjnych sądu oraz organizuje w porozumieniu z prezesem sądu współpracę pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi komórkami organizacyjnymi sądu;
 • zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • zapewnia ochronę i bezpieczeństwo obiektów sądowych w zakresie nie powierzonym prezesowi sądu, w tym ogłasza ewakuację sądu;
 • zapewnia ławnikom odpowiednie warunki i narzędzia pracę w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania obowiązków orzeczniczych;
 • wykonuje czynności z zakresu gospodarki znakami opłaty sądowej;
 • współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń oraz organizacji szkoleń podległych pracowników.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-26
Publikacja w dniu:
2018-01-26
Opis zmiany:
b/d