I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału:

SSO Wiesław Zachara
SSO Edward Panek - zastępca przewodniczącego
 

Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - Ewa Armatys
Zastępca Kierownika - Halina Soprych
33-100 Tarnów, Ul. Dąbrowskiego 27, I piętro, pok. 102
tel.: 14 688-74-19
fax: 14 688-74-85

Przyjmowanie stron:
od poniedziałku do piątku - od godz. 8.00 do godz. 16.00
 

Nr rachunku na który mogą być przelewane środki tytułem opłaty sądowej:
NBP O/O Kraków 51 1010 1270 0027 0122 3100 0000

Właściwość rzeczowa:

 • rozpoznawanie w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz rozpoznawanie w drugiej instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletniemu o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego,
 • spraw o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia,
  spraw o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
 • roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • spraw o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • spraw o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,

Opłaty:

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.Nr 167, poz 1398).
Zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.
W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

 • opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w powyższej ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata ta nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5.000 zł,
 • opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł,
 • opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej, jak również od podlegających opłacie pism wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28.07.2005 r., wnoszonych przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych.

   Przykłady opłat stałych od spraw rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym:

 • opłata stała w kwocie 40 zł - od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części (np. ubezwłasnowolnienie),
 • opłata stała w kwocie 600 zł - od pozwu o: rozwód, separację, ochronę dóbr osobistych, ochronę niemajątkowych praw autorskich,
 • opłata stała w kwocie 300 zł - od wniosku o: uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed Sądem zagranicznym.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-01-05
Publikacja w dniu:
2017-01-05
Opis zmiany:
b/d