Informacja o uprawnieniu stowarzyszeń i instytucji

Zgodnie z § 8 pkt 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 723 z późn. zm.) oraz na mocy uchwały Rady Głównej nr 3 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie wzmożenia uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomocy w społecznej readaptacji skazanych oraz pomocy postpenitencjarnej - uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 170 § 2 kkw sprawowanie dozoru może być powierzone także stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osobie godnej zaufania. Za sprawowanie dozoru przez powyższe podmioty przysługuje miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów, płatny do 20–tego każdego miesiąca (art. 175a §1 kkw).

Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej dla sądowych kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (art. 175a §2 kkw). Kwota bazowa wynosi obecnie 1.873,84 zł.

W związku z powyższym stowarzyszenia, organizacje i instytucje, którym powierzono sprawowanie dozoru posiadają szerokie i autonomiczne kompetencje w zakresie jego sprawowania, które określa m. in. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych. (Dz. U. 2013.335).

Rejestr zmian dla: Informacja o uprawnieniu stowarzyszeń i instytucji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d