Informacje dla kandydatów na mediatorów

MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020).

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 3. ukończyła 26 lat,
 4. biegle włada językiem polskim,
 5. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 6. posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia funkcji mediatora,
 2. kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. cv,
 5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
 6. dokumenty potwierdzające fakt posiadania umiejętności likwidowania konfliktów,
 7. odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa. Jeżeli kandydat nie posiada wykształcenia o w/w kierunkach, powinien przedłożyć dokument potwierdzający odbycie szkolenia dla mediatorów,
 8. informacja o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem przeznaczonym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym - pokój 120 (I piętro), tel. 014/688-74-09, e-mail : sad_okregowy@tarnow.so.gov.pl .

W przypadku gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

MEDIATORZY W SPRAWACH NIELETNICH

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591).

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

 1. ukończyła 26 lat,
 2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 7. odbyła szkolenie dla mediatorów.

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

 1. Czynny zawodowo:
  • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
  • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
  • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
  • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
  • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
  • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz.
 2. Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia funkcji mediatora,
 2. kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. cv,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,
 6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
 7. dokument potwierdzający fakt posiadania umiejętności likwidowania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 8. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkolenia dla mediatorów,
 9. informacja o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem przeznaczonym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym - pokój 120 (I piętro), tel. 014/688-74-09, e-mail : sad_okregowy@tarnow.so.gov.pl .

W przypadku gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

MEDIATORZY W SPRAWACH CYWILNYCH

Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych regulują art. 1831 – art. 18315 ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

W odróżnieniu od mediacji w sprawach karnych oraz w sprawach rozpatrywanych na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w sprawach cywilnych Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Wybór osoby mediatora pozostawiono stronom. Wyjątek wprowadzono tylko w tych przypadkach, gdy sąd będzie kierować strony do mediacji. W tych sprawach sąd będzie mógł wyznaczyć mediatora (art. 1839 kpc). Mediatorem w sprawach cywilnych może być zasadniczo każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w pełni z praw publicznych (art. 1832 § 1 kpc). Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów, którzy mogą odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, a informacje o listach stałych mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazują prezesowi sądu okręgowego (art. 1832 § 3 i 4 kpc).

Zgodnie z art. 436 §3 kpc w sprawach o rozwód i separację mediatorami mogą być również osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne.

Rejestr zmian dla: Informacje dla kandydatów na mediatorów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-01-11
Publikacja w dniu:
2017-01-11
Opis zmiany:
b/d