Kanada

KANADA 

Wykonywanie orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty od osób zamieszkałych na terytoriach poszczególnych prowincji Kanady odbywa się na zasadzie faktycznej wzajemności.

 Prowincje Kanady, w których mogą być wykonywane orzeczenia sądów polskich  w sprawach alimentacyjnych:

Alberta, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Ontario, Saskatchewan, Terytoria Północno Zachodnie, Wyspa Księcia Edwarda, Jukon, Nowa Fundlandia, Labrador.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wierzyciela adresowany do „kompetentnego Sądu prowincji …………… Kanada”

 2. dołączenie odpisu wyroku zasądzającego alimenty do użytku za granicę - ze stwierdzeniem jego prawomocności i wykonalności (odpis wyroku wydaje sąd, w którym zapadło orzeczenie, na wniosek osoby występującej  o alimenty. Przy składaniu wniosku do sądu - proszę zaznaczyć, że dokument będzie podlegał legalizacji),

 3. poświadczony odpis dowodu doręczenia pozwanemu, który nie wziął udziału w postępowaniu przed sądem odpisu pozwu i wezwania na rozprawę lub
  w przypadku braku dokumentu - stosowną informację sądu (składając wniosek do właściwego sądu rejonowego – proszę zaznaczyć, iż dokument ten będzie podlegał legalizacji).

 4. pisemne oświadczenie złożone przed notariuszem o wysokości zaległych
  i bieżących alimentów.

  Dodatkowe informacje:

 • wszystkie dokumenty wysyła się do Kanady w 3 egzemplarzach,

 • wymagana jest legalizacja dokumentów  wymienionych w  punktach 2, 3 i 4 przez Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie. Legalizacji dokonuje się w Sądzie Okręgowym w Tarnowie – Oddział Administracyjny -  I piętro, pokój nr 120.

 • od każdego dokumentu pobierana jest opłata w wysokości  26 złotych.

 • po dokonaniu legalizacji w Sądzie Okręgowym w Tarnowie – Oddział Administracyjny - wszystkie wymagane dokumenty podlegają tłumaczeniu na język angielski przez tłumacza przysięgłego (wyjątek stanowi wniosek  o ile zostanie sporządzony w języku angielskim).

              Następnie dokumenty przesyła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dział Legalizacji, w celu dokonania legalizacji  przez Ambasadę Kanady
  w Warszawie. Po legalizacji dokumenty przesyłane są  przez Sąd Okręgowy  w Tarnowie do kompetentnego organu prowincji Kanady za pośrednictwem właściwego polskiego Urzędu Konsularnego w Kanadzie (UWAGA! nie dotyczy Konsulatów honorowych).

  Prowincja - Brytyjska Kolumbia i Quebek

  Realizacja świadczeń alimentacyjnych przez zobowiązanych zamieszkałych na terenie prowincji Brytyjska Kolumbia i Quebek może odbywać się tylko na zasadzie dobrowolnego poddania się obowiązkowi alimentacyjnemu.

   

  REJESTRACJA DOKUMENTÓW  W KANADZIE:

  Kanadyjski sąd prowincjonalny, do którego wpływa wniosek o uznanie orzeczenia sądu polskiego w sprawie alimentacyjnej, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dokonuje rejestracji takiego orzeczenia i zawiadamia o tym stronę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych.

  Od dnia przyjęcia zawiadomienia o wydaniu takiego orzeczenia przez zobowiązanego (data przyjęcia pisma lub przyjęcia do wiadomości), orzeczenie to staje się również orzeczeniem sądu prowincjonalnego Kanady ze wszystkimi konsekwencjami dla strony zobowiązanej (może złożyć środek zaskarżenia - apelację). Jednakże dopiero po wyczerpaniu drogi odwoławczej orzeczenie staje się wykonalne i może nastąpić płatność alimentów. W praktyce może się także okazać, że mimo to alimenty nie są płacone  i wówczas potrzebne będzie podjęcie dodatkowych kroków w celu wyegzekwowania alimentów poprzez wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego w miejscu zamieszkania zobowiązanego.

   

  FORMULARZE  DO POBRANIA:

Rejestr zmian dla: Kanada

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d