Konkurs na stanowisko kuratora zawodowego lub aplikanta kuratorskiego KD-111-5/17

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 11/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 12 grudnia 2017r. sygn. KD-111-5/17

 

Sygn. konkursu KD-111-5/17


Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 12 grudnia 2017r.

o konkursie na jedno stanowisko kuratora zawodowego lub aplikanta kuratorskiego


Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie ogłasza konkurs na stanowisko kuratora zawodowego lub aplikanta kuratorskiego w Sądzie Rejonowym w Brzesku.

 

Rekrutacja kandydatów na stanowisko kuratora zawodowego odbędzie się w oparciu o zasady Regulaminu konkursu na stanowisko kuratora zawodowego z dnia 12 grudnia 2017r. (regulamin – do pobrania).

Kandydaci na stanowisko kuratora zawodowego winni spełniać wymogi określone w art. 5 ust. 1 pkt 1- 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (j.t. DzU z 2014r. poz. 795 z późn. zm.).

Zgłoszenie kandydata na stanowisko kuratora powinno zawierać:

 • podanie do Prezesa Sądu Okręgowego o zatrudnienie na stanowisku kuratora ze wskazaniem sygnatury konkursu
 • C.V.
 • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich, szczegółowo określonych w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o kuratorach sądowych,
 • opinię kuratora okręgowego dotyczącą dotychczasowego sposobu wypełniania przez kandydata obowiązków służbowych, ewentualnie kopię ostatniej wizytacji i lustracji dotyczącej kandydata,
 • w przypadku osób, które zdały tylko egzamin kuratorski – opinię na temat przebiegu aplikacji kuratorskiej, sporządzonej przez patrona i kuratora okręgowego,
 • oryginał lub odpis poświadczony przez notariusza zaświadczenia o zdolności do podjęcia obowiązków kuratora zawodowego, wystawione przez lekarza uprawnionego i psychologa uprawnionego, wystawione nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed zgłoszeniem kandydatury – art. 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19-09-2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (DzU z 2014, poz. 1293).
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (druki do pobrania)

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Rekrutacja kandydatów na aplikację kuratorską odbędzie się w oparciu o zasady Regulaminu przeprowadzania egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską w Sądzie Okręgowym w Tarnowie z dnia 13 marca 2012r. (regulamin – do pobrania)

Kandydaci na aplikację kuratorską powinni spełniać wymogi określone w art. 5 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (j.t. DzU z 2014r. poz. 795 z późn. zm.).

Zgłoszenie kandydata winno zawierać:

 • podanie do Prezesa Sądu Okręgowego o dopuszczenie do egzaminu konkursowego ze wskazaniem sygnatury konkursu
 • C.V.
 • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich, szczegółowo określonych w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o kuratorach sądowych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o zdolności ze względu na stan zdrowia do odbywania aplikacji kuratorskiej
 •  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (druki do pobrania)
 • w przypadku kandydatów będących kuratorami społecznymi wymagana jest opinia właściwego Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.      

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 2 stycznia 2018 roku. Dokumenty przyjmowane będą w Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Tarnowie ul. Jarosława Dąbrowskiego 27, pokój 123 w godzinach urzędowania Sądu od 8 - 16.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data stempla nadania.

Wszelkie braki w dokumentach w zakresie spełnienia przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu, zmierzającym do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, a także osoby niespełniające wymogów ustawowych nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

 

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia kuratorów zawodowych lub osób, które odbyły aplikację kuratorską i zdały egzamin kuratorski.

 

W przypadku braku w/w osób, zostanie przeprowadzony konkurs na aplikanta kuratorskiego.

 

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

1. Etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych zostanie przeprowadzona w dniu 5 stycznia 2018r. Komisja konkursowa ustali listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz na stronie internetowej Sądu www.tarnow.so.gov.pl, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

 2. Etap drugi:

a)    dla kandydatów na kuratorów zawodowych egzamin w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018r. sala 130 w budynku Sądu Okręgowego w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Jarosława Dąbrowskiego 27. 

 

W przypadku nie wyłonienia kandydata na kuratora zawodowego w drodze określonej w punkcie 2 a)

 

b)    dla kandydatów na aplikantów kuratorskich część pisemna egzaminu konkursowego odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018r. sala 130 w budynku Sądu Okręgowego w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Jarosława Dąbrowskiego 27.  

-        lista kandydatów zakwalifikowanych do części ustanej egzaminu konkursowego zostanie zamieszczona na  tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz na stronie internetowej Sądu www.tarnow.so.gov.pl w dniu 17 stycznia 2018r.  

 

c)    część ustna egzaminu konkursowego odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 sala 130 w budynku Sądu Okręgowego w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Jarosława Dąbrowskiego 27.

 

Osobą do kontaktu w sprawie naboru na stanowisko kuratora zawodowego / aplikację kuratorską jest kierownik Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Tarnowie Pani Agnieszka Marczyk tel. 14/688-74-10.

 

 

Z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie

                   Wiceprezes Sądu Okręgowego

                               w Tarnowie

                        SSO Barbara Wójcik

 

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko kuratora zawodowego lub aplikanta kuratorskiego KD-111-5/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Sekcja Kadr
Opublikował:
Anna Czeszyk
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d