Konwencja Haska

KONEWNCJA HASKA

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki od 1 stycznia 2017 roku, odbywa się na podstawie Konwencji Haskiej z dnia 23 listopada 2007 roku (Dz. U z 1961 r., Nr 17, poz. 87 i 88)
o międzynarodowym dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci i innych członków rodziny.

Stronami Konwencji Haskiej są także Państwa:

Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Norwegia, Turcja i Ukraina (wykaz nie uwzględnia państw członkowskich Unii Europejskiej, do których ma zastosowanie rozporządzenie Rady (WE) nr 4/1009 z dnia 18 grudnia 2008 roku

Zakres stosowania Konwencji Haskiej:

1. do zobowiązań alimentacyjnych wobec osoby, która nie ukończyła 21 lat, wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi,
2. do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami, w sytuacji gdy wniosek składany jest jednocześnie z wnioskiem o odzyskanie alimentów na rzecz uprawnionego poniżej 21 roku życia. na rzecz osoby poniżej 21 roku życia,
3. do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami – z wyłączeniem rozdziałów II i III wyżej wymienionej Konwencji.

W celu wykonania orzeczenia (wyroku, postanowienia, ugody) – wnioskodawca wraz z podaniem skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie winien dołączyć wymagane dokumenty:

1. Podanie do Prezesa Sądu

2. Wniosek osoby uprawnionej o:
• uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia – w języku polskim i angielskim,
• wykonanie orzeczenia wydanego lub uznanego w państwie wezwanym –  w języku polskim i angielskim,

3. odpis orzeczenia z pieczęcią prawomocności i wykonalności (zwrócić się do Sądu w którym zapadło orzeczenie)
4. dokument stwierdzający wykonalność orzeczenia  - wydany przez właściwy Sąd,
5. dokument poświadczający należyte powiadomienie dłużnika alimentacyjnego (wymagany jest gdy pozwany nie był obecny na rozprawie, ani nie był reprezentowany przez pełnomocnika na rozprawie) – dokument nie ma zastosowania do ugód sądowych – wydany przez właściwy Sąd,
6. formularz informacji o sytuacji finansowej,
7. szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące, z podaniem daty ich wyliczenia,
8. gdy osoba uprawniona do alimentów ukończyła 18 lat do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki wraz z informacją zawartąw zaświadczeniu – planowany termin ukończenia nauki (z podaniem dnia, miesiąca i roku) oraz ewentualnie wzmiankę o pobieranym stypendium.
Komplet dokumentów składa się w Sądzie Okręgowym w Tarnowie – Oddział Administracyjny, 33-100 Tarnów, ul. J. Dąbrowskiego 27,
I piętro, pokój numer 120.

Rejestr zmian dla: Konwencja Haska

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d