Konwencja Nowojorska - druki i wnioski

Jeżeli państwo na terytorium którego przebywa dłużnik jest uczestnikiem Konwencji Nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. ( Dz.U z 1961 r. Nr.17, poz.87) można niniejszych roszczeń dochodzić w oparciu o jej założenia.

Należy zaznaczyć jednak, że w dniu 18 czerwca 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 4/09 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2009 r.), który ma pierwszeństwo stosowania przed Konwencją Nowojorską. Konwencję Nowojorską można stosować po tej dacie jedynie dla państw nie będących stroną niniejszego rozporządzenia. Poniższe formularze mają  zastosowanie jedynie dla państw nie będących stroną rozporządzenia oraz dla spraw aktualnie prowadzonych w trybie Konwencji Nowojorskiej.

W celu złożenia wniosku wierzyciel zamieszkujący obszar województwa małopolskiego zwraca się do Sądu Okręgowego w Tarnowie – Oddziału Administracyjnego (I piętro, pok. nr 120)  z  wnioskiem kierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego od dłużnika alimentacyjnego.

Do podania należy dołączyć:

 • oryginał skróconego aktu małżeństwa
 • oryginał skróconego aktu urodzenia dzieci
 • odpis wyroku lub postanowienia zasądzającego alimenty z klauzulą prawomocności i  wykonalności przygotowany do obrotu zagranicznego przez  wydział, który wydawał niniejsze orzeczenie
 • szczegółowe wyliczenie zaległości alimentacyjnych (sporządzone własnoręcznie)
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dzieci (dzieci, które ukończyły 18 lat)
 • zaświadczenie o zarobkach rodzica sprawującego opiekę
 • oświadczenie majątkowe (z Urzędu Gminy wg miejsca zamieszkania)
 • pełnomocnictwo poświadczenie notarialnie upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia egzekucji zaległości alimentacyjnych (podpisane przez wierzyciela)
 • wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych
 • dane dotyczące konta bankowego  (z oznaczeniami niezbędnymi do obrotu zagranicznego IBAN/BIC, SWIFT)
 • zdjęcie dłużnika
 • dowód doręczenia dłużnikowi dokumentacji wszczynającej postępowanie sądowe tj. odpis pozwu, pouczenie i wezwanie przygotowane do obrotu zagranicznego przez wydział, który wydał orzeczenie w sprawie

Rejestr zmian dla: Konwencja Nowojorska - druki i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d