Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Sąd Okręgowy w Tarnowie

Sąd Okręgowy w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sąd Okręgowy w Tarnowie.

 • Data publikacji strony internetowej:2019-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • na stronie częściowo brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • część udostępnionej treści, w tym pliki pdf, doc, docx nie została przystosowana do zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany PDF), gdyż zostały zamieszczone w formie załączników, pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany);

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2019-02-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: koordynator ds. dostępności dla sądów powszechnych apelacji krakowskiej - Krzysztof Wentrych, e-mail: koordynator.dostepnosci@krakow.sa.gov.pl, nr telefonu: 12 417 54 23,

 

Pozostałe dane kontaktowe:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie
 • Adres: Sąd Okręgowy w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów
 • E-mail: sekretariat.prezesa@tarnow.so.gov.pl
 • Telefon: 14 688 74 07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Sąd Okręgowy w Tarnowie zajmuje w całości budynek z początku XX wieku (zwany głównym), który połączony jest przewiązką z nowym budynkiem z 2013 r. (zwanym „S”), użytkowanym zarówno przez Sąd Okręgowy w Tarnowie, jak i Prokuraturę Okręgową w Tarnowie oraz Prokuraturę Rejonową w Tarnowie. Budynek główny Sądu Okręgowego w Tarnowie posiada 3 wejścia na fasadzie głównej (od strony ul. Jarosława Dąbrowskiego). Do każdego z nich prowadzą schody wyposażone w balustrady. Wejście główne, usytuowane centralnie, jest ogólnodostępne i posiada drzwi zewnętrzne, drewniane, ze skrzydłem uchylnym, z systemem automatycznego otwierania i zamykania. Z poziomu drzwi zewnętrznych, do wewnętrznych drzwi przesuwnych, otwieranych na czujnik ruchu, prowadzą granitowe schody, wyposażone w balustrady. Za drzwiami przesuwnymi usytuowane jest stanowisko ochrony, wyposażone w bramkę do wykrywania metali, ręczny wykrywacz metali, oraz prześwietlarkę bagażu RTG. Po wejściu do budynku sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do sądu przedmiotów niebezpiecznych. Drugie wejście do budynku używane jest przez pracowników Sądu. Obydwa ww. wejścia do budynku nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby z problemami motorycznymi, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi dostają się do budynku, korzystając z platformy dla osób niepełnosprawnych, usytuowanej na narożu fasady, od strony południowej budynku. Przy wejściu do kabiny platformy, na elewacji budynku, znajduje się wideo domofon, służący do wezwania pracownika ochrony, obsługującego platformę, usytuowany w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Platforma transportuje osobę z niepełnosprawnością ruchową, a także inne ww. osoby na poziom parteru budynku, stamtąd mogą one poruszać się korytarzem, bądź skorzystać z windy dostosowanej do przewozu wózków inwalidzkich, by dostać się na inne kondygnacje. Trzecie wejście do budynku nie jest używane. W pobliżu wejścia do kabiny platformy dla osób niepełnosprawnych znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind, innych dostosowań.

W holu przy wejściu głównym zlokalizowane są m. in.: Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Podawcze, Punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, kasa sądowa, szatnia samoobsługowa.  Z poziomu parteru za pomocą dwóch wind, dostosowanych do transportu wózków inwalidzkich, 2 klatek schodowych oraz korytarzy można dotrzeć do wszystkich sal rozpraw oraz innych ogólnodostępnych obszarów w budynku. Wszystkie ogólnodostępne ciągi komunikacyjne są przestronne, dodatkowo wyposażone są w miejsca siedzące do odpoczynku oraz pozwalają na swobodne przemieszczanie się osobom ze szczególnymi potrzebami. W budynku „S” komunikację pomiędzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa oraz winda dostosowana do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami. Winda ta  wyposażona jest w komunikaty głosowe, a także przyciski z numerami pięter i przycisk alarmowy oznaczone alfabetem Braille’a.

W budynku głównym dostępne są cztery toalety dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w przyciski alarmowe (po jednej: na poziomie -1, na parterze, na I i na II piętrze). W budynku „S” znajdują się trzy toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (po jednej: na parterze, na I i na II piętrze). W holu pomiędzy drzwiami wejściowymi, a drzwiami przesuwnymi umieszczone są tablice informacyjne opisujące rozkład pomieszczeń w budynku Sądu. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, jednakże dostęp do wszystkich pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika ochrony.

3. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych   ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Sądu Okręgowego w Tarnowie. Warunkiem wejścia na teren sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku Sądu Okręgowego w Tarnowie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Jednakże w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta, na jednym stanowisku komputerowym zainstalowany jest program, tzw. „syntezator mowy”, który umożliwia  przetworzenie tekstu na komunikaty głosowe. Rozwiązanie to umożliwia osobie niewidomej lub słabowidzącej zapoznanie się z dokumentami w wersji elektronicznej. Dla osób niewidomych i słabowidzących przeznaczona jest także nakładka na klawiaturę z alfabetem Braille’a.