Prezes Sądu

Andrzej Bosak
Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie

Barbara Wójcik
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Tarnowie

Przyjmowanie interesantów w każdą środę w godzinach od 10.00-14.00 w kolejności zgłoszeń w terminach ustalonych w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego


Sekretariat
I piętro, pokój 119
tel.: (0-14) 688-74-07
fax: (0-14) 688-74-17
e-mail: sekretariat.prezesa@tarnow.so.gov.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

 

Zakres czynności:

 1. Prezes sądu kieruje powierzonym mu sądem, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu.
 2. Do obowiązków prezesa sądu w zakresie administracji należy w szczególności:
 • zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej;
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy sądu;
 • analizę obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach i wydziałach;
 • zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania sądu, z uwzględnieniem § 40;
 • zapewnienie sprawnego przekazania akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości;
 • informowanie sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych o ustalonych przez kolegium sądu zasadach podziału czynności oraz przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym;
 • dbałość o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych oraz kulturę pracy;
 • prowadzenie wykazów służbowych sędziów i referendarzy sądowych oraz dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników sądowych;
 • dbałość o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
 • organizację szkoleń pracowników sądowych, ławników i kuratorów;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy sądu oraz przyjmowanie interesantów;
 • ustalenie sposobu korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniającego możliwie równomierny ich udział w rozprawach, a także prowadzenie ewidencji udziału w nich ławników;
 • podejmowanie decyzji w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu.
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w sądzie okręgowym oraz opiniowanie wniosków prezesów podległych sądów rejonowych w zakresie potrzeb etatowych;
 • prowadzenie ewidencji biegłych sądowych oraz listy kandydatów na syndyków upadłości i kandydatów na kuratorów oraz odrębnych ewidencji mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i nieletnich;
 • przedstawianie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, na jego żądanie, informacji o stanie sprawy prowadzonej w sądzie okręgowym lub w sądzie rejonowym z obszaru właściwości sądu okręgowego;
 • analiza obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w podległych sądach.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d