Wysokość opłat w sprawach gospodarczych

Postępowanie uproszczone

Opłatę stałą pobiera się od:
przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:w kwocie:
do 2 000 zł 30 złotych
ponad 2 000 zł do 5 000 zł 100 złotych
ponad 5 000 zł do 7 500 zł 250 złotych
ponad 7 500 zł 300 złotych

Postępowanie nakazowe i upominawcze

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku:w kwocie:
pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym 5% od wartości przedmiotu sporu
Nie mniej niż 30
zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym W razie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 3/4 części opłaty
Nie mniej niż 30
3/4 części opłaty uiszcza powód
Nie mniej niż 30
Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku:w kwocie:
o rozwiązanie spółki 2000 złotych
o wyłączenie wspólnika ze spółki 2000 złotych
o uchylenie uchwały organu spółki 2000 złotych
pozew w sprawie z zakresu ochrony środowiska 100 złotych
pozew w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji 1500 złotych
w sprawie o unieważnienie przetargu 1500 złotych

Zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, odwołania.

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku:w kwocie:
odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2000 złotych
apelacja 1000 złotych
skarga kasacyjna
skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
w sprawach z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
500 złotych
odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 100 złotych
odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty
odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie
zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 50 złotych
odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie 3000 złotych
zażalenia na postanowienie w przedmiocie:w kwocie:
oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza 40 złotych
skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny
przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia
wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora
należności świadka
apelacja opłata minimalna 30 złotych jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej
zażalenie
skarga kasacyjna
skarga o wznowienie postępowania
i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
sprzeciw od wyroku zaocznego połowa opłaty

 Opłata kancelaryjna

Opłatę stałą pobiera się od:
za każdą rozpoczętą stronę:w kwocie:
poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu 6 złotych
odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
zaświadczenia
dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele pobiera się opłatę w wysokości podwójnej

Opłata podstawowa

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku:w kwocie:
w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej 30 złotych

Opłaty stosunkowe

W innych sprawach o prawa majątkowe: 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia , jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000

Rejestr zmian dla: Wysokość opłat w sprawach gospodarczych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-05-19
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
b/d