Wysokość opłat w sprawach z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku o:w kwocie:
zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS 1000 złotych chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców 400 złotych chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego 300 złotych chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
zarejestrowanie podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w KRS 500 złotych chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
a jeżeli wniosek dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców 1000 złotych chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS 300 złotych chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie wpisanego do rejestru przedsiębiorców 150 złotych chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, jak również o przyjęcie dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 40 złotych chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców bez wykreślenia z K R S 150 złotych chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych 150 złotych chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 100 złotych chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
wnioski inne niż wymienione wyżej, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym 300 złotych chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Opłaty za Monitor Sądowy i Gospodarczy

Opłatę stałą pobiera się od:
przedsiębiorcy:w kwocie:
I wpis 30 złotych
II i kolejny wpis 30 złotych
ogłoszenie z urzędu 30 złotych
Nie ogłasza się danych z art.41 ustawy KRS
Osoby fizyczne
Nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia
Stowarzyszania i inne
Nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia
Stowarzyszenia +wpis do rej. Przedsiębiorców
Podlegają obowiązkowi ogłoszenia i opłaty jak dla przedsiębiorców
Dłużnicy
Nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia
Inne
Inne ogłoszenia i obwieszczenia - 0,50 zł za jeden znak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie wytłuszczenia itp. + 30 %

Organizacje pożytku publicznego - wpis do rejestru - opłaty i formularze

Opłatę stałą pobiera się od:
Rodzaj organizacjiw kwocie:
OpłatyFormularzInne
I. stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - "rejestru stowarzyszeń" - zwolnione z opłat sądowych
- 250 zł za ogłoszenie o wpisie w MSiG UWAGA: przy kolejnym wpisie opłatę za MSiG uiszcza się tylko wówczas, gdy zmienia się przedmiot działalności pożytku publicznego, o ile podmiot nie został wpisany do rejestru przedsiębiorców - zob. pkt IV
- formularz wniosku KRS-Z20
- formularz załącznika KRS-W-OPP
 
II. kółka rolnicze - 150 zł za zmianę wpisu (opłata sądowa)
- 250 zł za ogłoszenie wpisu MSiG UWAGA: przy kolejnym wpisie opłatę za MSiG uiszcza się tylko wówczas, gdy zmienia się przedmiot działalności pożytku publicznego, o ile podmiot nie został wpisany do rejestru przedsiębiorców - zob. pkt IV
- formularz wniosku KRS-Z20
- formularz załącznika KRS-W-OPP
 
III. inne podmioty, tj. organizacje pożytku publicznego, które nie mają z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, np.: uczniowskie kluby sportowe, kościelne (wyznaniowe) osoby prawne - zwolnione z opłat sądowych
- 500 zł za ogłoszenie o wpisie w MSiG
- formularz wniosku KRS-W21
- formularz załącznika KRS-W-OPP
- formularze załącznika KRS-WK
- dokumenty stanowiące podstawę do wpisu w KRS statusu o.p.p.: odpisy z ewidencji lub rejestrów prowadzonych przez organy wiodące /np. dla uczniowskiego klubu sportowego - przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, dla organizacji kościelnych, związków wyznaniowych - przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji/
IV. podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - "rejestru stowarzyszeń" i rejestru przedsiębiorców - 400 zł za zmianę wpisu (opłata sądowa)
- 250 zł za ogłoszenie o każdym wpisie (dotyczy także wpisu zmiany danych do rejestru) w MSiG
- formularz wniosku KRS-Z20
- formularz załącznika KRS-W-OPP
 

Rejestr zmian dla: Wysokość opłat w sprawach z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-05-19
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
b/d