Wysokość opłat w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych

Postępowanie uproszczone

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku o wpis w księdze wieczystej:w kwocie:
własności 200 złotych chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
użytkowania wieczystego
lub ograniczonego prawa rzeczowego
jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału nie mniej jednak niż 100
wniosku o wpis w księdze wieczystej
na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności
w kwocie:
własności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach
użytkowania wieczystego
lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
wniosku o:w kwocie:
własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 150 złotych
własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha
praw osobistych i roszczeń
zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych
założenie księgi wieczystej 60 złotych
połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości
odłączenie nieruchomości lub jej części
sprostowanie działu I-O
wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
dokonanie innych wpisów
jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej pobiera się tylko jedną opłatę stałą - 60 złotych
wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis
złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej
wydanie odpisu z księgi wieczystej zwykły -
30 złotych
pełny -
60 złotych

Rejestr zmian dla: Wysokość opłat w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-05-19
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
b/d