Wysokość opłat w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Sąd Okręgowy

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku:w kwocie:
o rozwód 600 złotych
o separację 600 złotych
o separację na zgodne żądanie małżonków 100 złotych
o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 200 złotych
o unieważnienie małżeństwa 200 złotych
o zniesienie separacji 100 złotych
o ubezwłasnowolnienie 40 złotych

Sąd Rejonowy

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku:w kwocie:
o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 złotych
o rozwiązanie przysposobienia 200 złotych
o unieważnienie uznania dziecka 200 złotych
o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej 200 złotych
obniżenie alimentów 5% wartości przedmiotu sporu - nie mniej niż 30 złotych
o przysposobienie nie pobiera się opłat sądowych
o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 100 złotych
o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej 100 złotych
o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 100 złotych
o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa 100 złotych
o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków 40 złotych
o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny 40 złotych
o pozbawienie jednego z małżonków samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym 40 złotych
o nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń do rąk drugiego małżonka 40 złotych
o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny 40 złotych
o przyznanie władzy rodzicielskiej 40 złotych
o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej 40 złotych
o ograniczenie władzy rodzicielskiej 40 złotych
o zawieszenie władzy rodzicielskiej 40 złotych
o pozbawienie władzy rodzicielskiej 40 złotych
o przywrócenie władzy rodzicielskiej 40 złotych
o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem 40 złotych
o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka 40 złotych
o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka 40 złotych
uregulowanie kontaktów z małoletnim 40 złotych
o ustanowienie opieki nad małoletnim 40 złotych
o ustanowienie opieki nad osoba dorosłą 40 złotych
o stanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 40 złotych
o ustanowienie kuratora dla małoletniego 40 złotych

W postępowaniu w sprawach nieletnich regulowanym przepisami ustawy z dnia 26 paĄdziernika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn . tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 11 póz. 109 ze zmianami)

Sąd obciąża rodziców nieletniego lub inne osoby zobowiązane do jego alimentacji albo nieletniego kosztami postępowania ( z wyłączeniem kosztów postępowania mediacyjnego) w formie należności zryczałtowanej, zwrotu wydatków i opłat kancelaryjnych. Nie pobiera się opłat sądowych od:

  • wniosku,
  • zażalenia,
  • apelacji

Nieletniego w w postępowaniu w sprawach nieletnich

Brak opłat sądowych lub brak obowiązku uiszczania kosztów sądowych

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku:w kwocie:
o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa i roszczenia z tym związane strona dochodząca tych roszczeń nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych
o alimenty oraz o o podwyższenie alimentów
o obniżenie alimentów
ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz U. Nr 111 póz. 535 ze postępowanie wolne od kosztów sądowych
z ustawy z dnia 26 paĄdziernika 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U . Nr 138 póz . 682 ze zmianami) postępowanie wolne od kosztów sądowych
Przyjęcie oświadczenia uznaniu dziecka
- o nadanie dziecku nazwiska,
- o przysposobienie dziecka,
- o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
bez opłat

Zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Opłatę stałą pobiera się od:
zażalenia na postanowienie w przedmiocie:w kwocie:
oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza 40 złotych
skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny
przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia
wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora; należności świadka
apelacja 40 złotych
w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu (przy opłacie stałej)
zażalenie
skarga kasacyjna
skarga o wznowienie postępowania
i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Sprzeciw od wyroku zaocznego połowa opłaty

Opłaty stosunkowe

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku:w kwocie:
w innych sprawach o prawa majątkowe 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych

Opłata kancelaryjna

Opłatę stałą pobiera się od:
za każdą rozpoczętą stronę:w kwocie:
poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu 6 złotych
odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
zaświadczenia
dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele pobiera się opłatę w wysokości podwójnej

Rejestr zmian dla: Wysokość opłat w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-05-19
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
b/d