Wzory pism

E-protokół

LPPismoPlik do pobrania
1 Wniosek o udostępnienie e-protokołu obejmującego zapis dźwięku DOC

Sprawy cywilne

LPPismoPlik do pobrania
1

Apelacja od wyroku sądu okręgowego

DOC
2

Apelacja od wyroku sądu rejonowego

DOC
3

Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

DOC
4

Pozew o eksmisje

DOC
5

Pozew o ustalenie prawa do grobu

DOC
6

Pozew o wstąpienie w stosunek najmu

DOC
7

Pozew o zapłatę

DOC
8

Sprzeciw od nakazu zapłaty

DOC
9

Wniosek o dział spadku lub zniesienie współwłasności

DOC
10

Wniosek o odpis postanowienia z klauzulą wykonalności

DOC
11

Wniosek o odpis wyroku prawomocnego

DOC
12

Wniosek o odpis wyroku z klauzulą prawomocności

DOC
13

Wniosek o odrzucenie spadku

DOC
14

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

DOC
15

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku

DOC
16

Wniosek o sprostowanie aktu (małżeństwa, urodzenia lub zgonu)

DOC
17

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

DOC
18

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

DOC
19

Wniosek o zasiedzenie

DOC
20

Wniosek o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku

DOC
21

Wniosek o zezwolenie na złożenie depozytu sądowego

DOC
22

Wniosek o zniesienie współwłasności

DOC
23

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

DOC
24

Wykaz inwentarza

DOC
25

Wzór pełnomocnictwa do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku

DOC

Sprawy Rodzinne

 LPPismoPlik do pobrania
 1

Pozew o alimenty / o podwyższenie alimentów

DOC
 2

Pozew o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej

DOC
 3

Pozew o rozwód

DOC
 4

Pozew o separację

DOC
 5

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

DOC
 6

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

DOC
 7

Pozew o ustanowienie rozdzielnośći majątkowej małżeńskiej

DOC
 8

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

DOC
 9

Wniosek o odpis postanowienia sądu rodzinnego

DOC
 10

Wniosek o odpis wyroku rozwodowego

DOC
 11

Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej

DOC
 12

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (np. paszport)

DOC
 13

Wniosek o separację za zgodą

DOC
 14

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

DOC
 15

Wniosek o udzielenie przepustki małoletniemu

DOC
 16

Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim

DOC
 17

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dzieci przy wnioskodawcy

DOC
 18

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej

DOC
 19

Wniosek o ustanowienie opieki prawnej nad małoletnim

DOC
 20

Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

DOC
 21

Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka

DOC
 22

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

DOC
 23

Wniosek o zezwolenie na podjęcie starań celem przyjęcia osoby ubezwłasnowolnionej do DPS

DOC
 24

Wniosek o zezwolenie na rozporządzanie majątkiem całkowicie ubezwłasnowolnionego

DOC
 25

Wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

DOC
26

Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie jednorazowego zabiegu

DOC
27

Wniosek o wydanie dziecka w trybie konwencji haskiej

DOC
28

Wniosek o wyplate wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad calkowicie ubezwlasnowolnionym

DOC
29

Sprawozdanie kuratora/opiekuna prawnego ze sprawowania opieki nad podopiecznym

DOC

Sprawy z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych

LP

Pismo

Plik do pobrania
 1

Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego

DOC
 2

Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego

DOC
 3

Odpis orzeczenia z klauzulą wykonalności

DOC
 4

Odpis prawomocnego orzeczenia sądu

DOC
 5

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku

DOC
 6

Zażalenie od postanowienia Sądu Okręgowego

DOC
 7

Zażalenie od postanowienia Sądu Rejonowego

DOC

Sprawy karne

LP

Pismo

Plik do pobrania
 1

Akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego

DOC
 2

Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego

DOC
 3

Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego

DOC
 4

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej sie o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

RTF
 5

Prośba o widzenie

DOC
 6

Wniosek o czasowe opuszczenie zakładu

DOC
 7

Wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności

DOC
 8

Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności

DOC
 9

Wniosek o ponowne warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

DOC
 10

Wniosek o przerwę w wykonaniu kary

DOC
 11

Wniosek o rozłożenie na raty grzywny

DOC
 12

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

DOC
 13

Wniosek o ustanowienie oskarżycielem posiłkowym

DOC
 14

Wniosek o uzasadnienie

DOC
 15

Wniosek o warunkowe zwolnienie

DOC
 16

Wniosek o wydanie odpisu wyroku lub postanowienia

DOC
 17

Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie akt sprawy do wglądu

DOC
 18

Wniosek o wyznaczenie obrońcy/adwokata z urzędu

DOC
 19

Wniosek o zatarcie skazania

DOC
 20

Zażalenie od wyroku Sądu Okręgowego

DOC
 21

Zażalenie od wyroku Sądu Rejonowego

DOC
 22

Zgoda osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym gdzie będzie wykonywany dozór elektroniczny

DOC

Właściwości Sądów Rejonowych

LPPismoPlik do pobrania
1 Właściwość Sądu Rejonowego w Tarnowie DOC
2 Właściwość Zamiejscowych Wydziałów Sądu Rejonowego w Tarnowie - Tuchów DOC

Zwrot kosztów podróży

LPPismoPlik do pobrania
1 Wniosek o zwrot kosztów podróży w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego DOC
2 Wniosek o zwrot kosztów podróży w sprawach karnych własnym samochodem w Sądzie Okręgowym DOC
3 Wniosek o zwrot kosztów podróży w sprawach karnych własnym samochodem w Sądzie Rejonowym DOC

Rejestr zmian dla: Wzory pism

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d