Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych


Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Tarnowie odbywa się na podstawie art. 6, 7 i 9 RODO w celu wykonywania przypisanych sądowi okręgowemu zadań ustawowych szczegółowo określonych w przepisach prawnych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, które mają zastosowanie do działalności Sądu Okręgowego w Tarnowie jako sądu powszechnego - jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości.

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Tarnowie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, e-mail: iod@tarnow.so.gov.pl. Funkcję IOD pełni Pani Joanna Kicińska.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

     1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywanie zadań z zakresu działalności administracyjnej sądu – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e), art. 9 ust. 2 lit. f) oraz g) RODO - przepisy regulujące dany rodzaj postępowania i czynności:

          a) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
          b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
          c) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
          d) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
          e) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy;
          f) Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych
          g) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

     2. Nawiązywanie stosunku pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b), art. 9 ust. 2 lit. a) oraz b)  RODO, podstawa prawna:

          a) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
          b) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

     3. Realizacja zawartych umów, do których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych –  art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) i art. 28 RODO.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

     a) organy publiczne, instytucje  oraz inne podmioty upoważnione do dostępu lub otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody;
     b) podmioty, którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe na podstawie umów oraz dostawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora.

5. Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:

     1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywania zadań z zakresu działalności administracyjnej sądu - zgodnie z okresem wynikającym z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.
     2. Zatrudnianie pracowników i sędziów - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu (pracownik, sędzia, itd.), jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie w przepisach.
     3. Realizacja zawartych umów, do wykonania których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z okresem trwania umowy, jak również po jej zakończeniu, jeżeli ma to umocowanie w przepisach.

6. Osobie, której dane dotyczą, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, przysługują następujące prawa:

     1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
     2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
     3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych - w sprawie naruszenia przepisów RODO.
     4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych dla realizacji określonych spraw w celu wykonania przypisanych sądowi okręgowemu zadań ustawowych szczegółowo określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do działalności Sądu Okręgowego w Tarnowie jako sądu powszechnego - jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości - jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonania tych zadań.
W przypadku, gdy podanie danych osobowych w związku z realizacją określonych spraw w celu wykonania przypisanych sądowi okręgowemu zadań ustawowych szczegółowo określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do działalności Sądu Okręgowego w Tarnowie jako sądu powszechnego - jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości jest wymogiem dobrowolnym i jest niezbędne do wykonania tych zadań, brak takiej zgody lub jej wycofanie uniemożliwi ich realizację.

8. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawa.